Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – pod tym hasłem rozumiemy procesy konsultacji społecznych dokumentów planistycznych takich jak: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania czy gminnych programów rewitalizacji. O ile konsultacje społeczne tych ostatnich – gminnych programów rewitalizacji są już od kilku lat ustawowo uregulowane w nieco szerszym wymiarze na podstawie art. 5, 6, 6a i 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), o tyle przepisy prawa regulujące konsultacje społeczne pozostałych dokumentów planistycznych budziły niedosyt nie tylko strony społecznej, ale i samorządowców, projektantów, a przede wszystkim praktyków
partycypacji i ekspertów do spraw konsultacji społecznych. Regulacje zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) sprzed nowelizacji tej ustawy, która weszła w życie 24 września 2023 r., nie nadążały za zmianami społecznymi i nie przystawały do bieżącej sytuacji i potrzeb demokratycznego społeczeństwa.

W ekspertyzie znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  1. Jak było?
  2. Jak mogłoby być?
  3. Jak jest? 

Redakcja: Martyna Nagórska
Oprawa graficzna i skład: Adrianna Wałdoch

Artykuły powiązane:
Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej
Biogram autora: