Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji

Projekt DecydujMY

Promowanie partycypacji społecznej i przybliżanie jej znaczenia było celem projektu “DecydujMY!  Zwiększanie wpływu Młodych i Dorosłych na życie w Gdańsku.” Działania prowadzone były od września 2022 roku, a kończymy w kwietniu 2024 r. 

W tym czasie odbyło się ponad 50 spotkań w różnej formule: warsztaty, prezentacje, okrągłe stoły. Uczestniczyliśmy w sesji Rady Miasta i konferencjach ogólnopolskich oraz procesach partycypacyjnych w dwóch dzielnicach Gdańska. W działania zaangażowało się ponad 400 osób. Wszystko było na bieżąco dokumentowane na stronie projektu: https://fundacjarc.org.pl/projekty/decydujmy/, w zakładce “Aktualności” oraz na social mediach. 

O projekcie opowiada koordynatorka Martyna Nagórska:

Chcieliśmy uświadomić ludziom, że warto jest włączać się w procesy partycypacyjne toczące się w mieście. Podczas naszych wydarzeń rozmawialiśmy o korzyściach, jakie z tego wynikają. W Gdańsku procesów partycypacyjnych mamy bardzo dużo. Są to nie tylko sprawy dotyczące przestrzeni, czyli np. składanie uwag czy dyskusje nad planami miejscowymi, ale również rzeczy dotyczące polityki miasta, jak np. Programy Rozwoju do Strategii miasta Gdańska. Najpopularniejsze jest głosowanie w budżetach obywatelskich i udział w wyborach. Partycypacja to nie jest forma wzięcia sprawy w swoje ręce czy przedstawienia rządzącym swoich racji. To raczej próba znalezienia wspólnej płaszczyzny do rozmowy z poszanowaniem wszystkich stron, to zwrócenie uwagi również na te głosy, które nie brzmią najgłośniej, poszanowanie różnic między uczestnikami w poglądach i potrzebach, ale i tego, że to rządzący mają mandat, by podejmować w naszym imieniu decyzje, gdyż zostali wybrani w tym celu. Niezwykle ważnym elementem procesów partycypacyjnych jest wątek edukacyjny, a nawet nauka empatii – zwrócenie uwagi na te grupy czy jednostki, które same nie zawalczą o swoje prawa. Wreszcie ważne są pewne ramy i ograniczenia, o których należy otwarcie mówić, gdyż nie na wszystko możemy mieć wpływ.

Narzędziownik Gdańskich Partycypacji

Jednym z najważniejszych rezultatów projektu jest Narzędziownik Gdańskich Partycypacji. To publikacja, która powstała w procesie partycypacyjnym w trakcie pięciu spotkań warsztatowych. W zamkniętej grupie roboczej znaleźli się: miejscy eksperci/ekspertki i praktycy/praktyczki partycypacji, czyli urzędnicy/urzędniczki i przedstawiciele/przedstawicielki jednostek miejskich (ok. 1/3 uczestników), strona społeczna: mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, radne i radni dzielnicowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych (ok. 1/3 uczestników), a także eksperci/ekspertki i praktycy/praktyczki partycypacji spoza „miasta”, w tym: przedstawiciele i przedstawicielki środowisk naukowych (Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska) i branżowych (Towarzystwo Urbanistów Polskich), moderatorzy/moderatorki i facylitatorzy/facylitatorki procesów partycypacyjnych (ok. 1/3 uczestników). W całym procesie wzięło udział łącznie ok. 40 osób wraz z ekspertami zewnętrznymi i obserwatorami, którzy pojawiali się na pojedynczych spotkaniach. Grupa została wyłoniona w wyniku naboru otwartego – dotyczy strony społecznej, mieszkańców i mieszkanek Gdańska, a także za zaproszeniem – dotyczy strony miejskiej i eksperckiej.

Partycypacja to proces złożony z wielu etapów. Proces, który zawiera w sobie wypracowanie kompromisu, wypracowanie kierunków działań, monitoring i – co wielokrotnie nie działa – informację zwrotną o stopniu realizacji/wdrożenia rozwiązania. To sytuacja, w której władza (samorząd, urzędnicy i urzędniczki) spotyka się z mieszkańcami i mieszkankami na tym samym poziomie równości pod względem relacji władzy, poziomu komunikacji, decyzyjności, aby wspólnie wypracować/wynegocjować kierunek działania i dbać o równość do informacji o wdrożeniu. To również umożliwienie wzięcia udziału mieszkankom i mieszkańcom w podejmowaniu decyzji i działaniach, które są dla nich ważne i mają wpływ na ich życie. To stworzenie przestrzeni do wypowiadania myśli, pomysłów i idei, które mogą poprawić jakość miejsca zamieszkania. Opiera się zatem na komunikacji pomiędzy dwiema stronami i polega na dialogu, którego celem jest wspomaganie podjęcia decyzji przez osoby za te decyzje odpowiedzialne (władze, samorząd). W końcu to sposób działania, który buduje społeczeństwo obywatelskie, uczy odpowiedzialności za siebie i przestrzeń, w której wszyscy żyjemy.

Co wypracowała wymieniona grupa osób? Co jest ważne w planowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych? Jak usprawnić te procesy w Gdańsku? Zapraszamy do lektury!

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej