Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do Rad Działalności Pożytku Publicznego w Województwie Pomorskim

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie aktywności obywatelskiej osób będących członkami Rad Organizacji Pozarządowych w województwie pomorskim. Z założenia ROP to organ doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb jednostki administracyjnej, przy której działa. Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy ich obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w dalszym funkcjonowaniu Rad Organizacji Pozarządowych na Pomorzu. Jest to pierwsze tego typu zbiorcze opracowanie łączące zarówno informacje zebrane w ramach badań jakościowych i ilościowych.

W rozdziale pierwszym, następującym po części metodologicznej, przedstawiona została analiza danych opracowana na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych. W poszczególnych podrozdziałach przedstawione zostały zarówno dane statystyczne, jak i informacje zebrane podczas wywiadów ankietowych z osobami, które są członkami Rad Organizacji Pozarządowych.

Druga część przedstawia wyniki badań jakościowych, zrealizowanych w formie dwóch wywiadów grupowych (FGI) z przedstawicielami organizacji, którzy są członkami ROP oraz najważniejszych wypowiedzi i wniosków z 4 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI).

Trzecia część to zestawienie rekomendowanych rozwiązań, które według naszych rozmówców pomogłyby wzmocnić pozycję Rad Organizacji Pozarządowych i usprawnić ich funkcjonowanie. Raport zakończony jest krótkim, ogólnym podsumowaniem wszystkich zebranych wniosków i rekomendacji.

 

Opracowanie:
Maria Witecka-Wiese