Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych

Przedmiotem raportu jest analiza danych dotyczących stosowania wnioskowego trybu w procesie inicjowania konsultacji społecznych na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Stosownie do treści tych przepisów, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy, z zastrzeżeniem przepisów o budżecie obywatelskim.

Autor formułuje wnioski wynikające z tej analizy i rekomendacje w zakresie legislacji samorządowej, które mogą posłużyć zamawiającemu do wniesienia uwag do projektów aktów normatywnych obejmujących analizowane zagadnienie. Dane w raporcie obejmują lata 2015-2023 (w zależności od miasta, z uwzględnieniem danych z września 2023 r. do dnia udostępnienia informacji). Brano pod uwagę tylko te dane o konsultacjach, które były przeprowadzane lub w których wnioski o ich przeprowadzenie były składane na podstawie ostatnich podejmowanych i obowiązujących uchwał podejmowanych przez rady gmin na
podstawie art. 5a ust. 2 u.s.g., według poniższego wykazu, do dnia uzyskania danych, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2015 r.

Redakcja: Krzysztof Mularski
Zespół badawczy: Krzysztof Mularski, Kamil Olzacki)

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej
Biogram autora: