Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Badanie pomorskiego III sektora 2018

Opracowanie części ilościowej odtwarza w dużej mierze logikę i strukturę zastosowanego kwestionariusza, który podzielony jest na kolejne działy dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.
Analizę rozpoczynamy więc od podstawowych informacji na temat organizacji (status, wiek, oddziały, obszary działania i odbiorcy), a następnie przechodzimy do pogłębionej analizy personelu organizacji, uwzględniając informacje na temat członków zarządu, członków stowarzyszeń, pracowników płatnych oraz wolontariuszy w sektorze. Dalsza część opracowania w części ilościowej poświęcona jest nakreśleniu sytuacji i stabilności finansowej organizacji. Poruszamy tu w sposób pogłębiony kwestie dotyczące prowadzenia przez organizacje działalności odpłatnej i gospodarczej, ich majątku oraz źródeł finansowania działań. W kolejnym dziale skupiamy się na wskazaniu uwarunkowań i częstotliwości współpracy organizacji pozarządowej z otoczeniem. Identyfikujemy podstawowych partnerów sektora oraz warunki współpracy z nimi. Szczególny nacisk kładziemy tu na przyjrzenie się współpracy z administracją samorządową i rządową. Przedostatni dział poświęcony jest różnorodnym kwestiom związanym z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej. Analizujemy w ramach tej części tak różnorodne kwestie, jak: rytm działania organizacji i wzory korzystania z internetu, identyfikujemy główne problemy i bariery w funkcjonowaniu, a także przyglądamy się kwestii komunikacji organizacji z otoczeniem. Ostatni dział poświęcony jest natomiast sferze wartości wyznawanych przez organizacji oraz opinii na temat funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce.

Autorzy:

Tomasz Grabowski, Krzysztof Stachura, Antonina Paplińska, Jerzy Boczoń

Rok publikacji:

2019

Artykuły powiązane:
Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej
Biogram autora: