Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Publikacje

Eksperci PPBO w swoich opracowaniach, komentarzach, artykułach oraz raportach poruszają najważniejsze tematy oraz problemy odnoszące się do polskiego społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie komentując zasadność różnych rozwiązań oraz przedstawiając liczne propozycje zmian i usprawnień.

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz. Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich służy szeroką ofertą opracowań wspierających wybieranie najważniejszych kierunków zmian, w szczególności na terenie województwa pomorskiego.

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – pod tym hasłem rozumiemy procesy konsultacji społecznych dokumentów planistycznych takich jak: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania czy gminnych programów rewitalizacji.

czytaj więcej

Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze?

Opinia na temat standardów jest różna i zależy w dużej mierze, z jakich pozycji na tę kwestię się patrzy. Instytucje sektora publicznego traktują standardy raczej, jako normę prawną. Organizacje pozarządowe zaś podchodzą do standardów z pewną nieufnością, bojąc się, że zbyt sztywno określony standard może ograniczyć ich kreatywność i swobodę działania, czasami niezbędną w przypadkach niekonwencjonalnych zagrożeń. 

czytaj więcej

Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto.

Czym są działania rzecznicze? To aktywności służące wpływaniu na  zmiany poprzez wyrażanie interesów danego środowiska, społeczności lub grupy zawodowej, czyli na przykład organizacji pozarządowych. Federacje, związki lub organizacje rzecznicze występują w imieniu swoich członków i walczą o zmianę. Działania te mają pomóc rozwiązać problem. Mogą one dotyczyć zarówno problemów lokalnych i globalnych.

czytaj więcej

Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej

W grudniu 2023 r. zakończył się II etap procesu konsultacyjnego nad powstającym właśnie Masterplanem dla dzielnicy Piecki-Migowo w Gdańsku.
Dokument powstaje pod okiem Architekta Miasta Gdańska profesora Piotra Lorensa we współpracy z innymi jednostkami miejskimi i wydziałami Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, w tym: Biurem Rozwoju Gdańska, Wydziałem Rozwoju Społecznego, Biurem ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, a także we współpracy z Radą Dzielnicy Piecki-Migowo. Facylitatorem spotkań jest Przemysław Kluz, a projektantami Masterplanu – architekci z pracowni Graph31.

czytaj więcej

Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych

Celem, który przyświecał nam w trakcie realizacji projektu, było zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom tzw. trzeciego sektora. Nasze wspólne doświadczenia wskazują, że dzięki podniesieniu kompetencji swoich przedstawicieli/lek, organizacje pozarządowe mają szanse wzmocnić potencjał merytoryczny i wizerunkowy, stając się bardziej rzetelnym partnerem dla administracji na szczeblu krajowym i regionalnym.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zestawienie podmiotów uprawnionych do inicjowania procesu konsultacji społecznych lub
uprawnionych do składania wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zakresów przedmiotowych konsultacji, form konsultacji, sposobów procedowania wniosków i uprawnień wnioskodawców po złożeniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji. 

czytaj więcej