Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Publikacje

Eksperci PPBO w swoich opracowaniach, komentarzach, artykułach oraz raportach poruszają najważniejsze tematy oraz problemy odnoszące się do polskiego społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie komentując zasadność różnych rozwiązań oraz przedstawiając liczne propozycje zmian i usprawnień.

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz. Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich służy szeroką ofertą opracowań wspierających wybieranie najważniejszych kierunków zmian, w szczególności na terenie województwa pomorskiego.

Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej

Dnia 17 czerwca w ramach Pomorskiego Forum Animacji Społecznej edycja 2023 zorganizowaliśmy dyskusję-seminarium z ekspertką PPBO Martą Kosińską pt. „Jak robić sobie dobrze? Uwrażliwienie na swoje potrzeby Animatora / Animatorki”, której celem było także omówienie wyników jakościowych badań z raportu „Zaangażowani czy zajechani. Rozwój kompetencji osobistych u osób pracujących w NGO”.

czytaj więcej

Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy

Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich uczestniczyła także w Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku w dniach 3-4 czerwca 2023, a przede wszystkim w Gdańskim Forum Partycypacji. Chcieliśmy pokazać różne strony partycypacji, lokalnych uczestników i aktywistów oraz opowiedzieć o dobrych praktykach i pozytywach dialogu partycypacyjnego.  

czytaj więcej

Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców

W dniu 3 kwietnia rozpoczął się III Samorządowy Kongres Finansowy (SKF) zorganizowany w ramach projektu LocalTrends. Wystąpienia otwierające wygłosili Leszek Bonna, wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania oraz Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu. Fundacja RC była Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia. 

czytaj więcej

Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów

Celem, który przyświecał nam w trakcie realizacji projektu, było zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom tzw. trzeciego sektora. Nasze wspólne doświadczenia wskazują, że dzięki podniesieniu kompetencji swoich przedstawicieli/lek, organizacje pozarządowe mają szanse wzmocnić potencjał merytoryczny i wizerunkowy, stając się bardziej rzetelnym partnerem dla administracji na szczeblu krajowym i regionalnym.

czytaj więcej

Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie

Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w projektowaniu na nowo konsultacji społecznych w danym obszarze. Przede wszystkim jest analizą danych ilościowych z badania, które zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby pozyskać możliwie szeroką wiedzę na temat problemów wokół wycen szkód wyrządzanych rolnikom przez dzikie zwierzęta.

czytaj więcej

Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań

W raporcie przedstawiamy zarówno perspektywę NGO i samorządów. Przeprowadziliśmy analizę dokumentów współpracy samorządów z NGO w 6 rejonach pomorskich. Raport dotyka odmiennych perspektyw funkcjonowania organizacji realizujących różne strategie i modele działania. Oddaliśmy też głos ekspertom pracującym na rzecz stabilizacji zatrudnienia i poprosiliśmy ich o komentarze.

czytaj więcej