Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Publikacje

Eksperci PPBO w swoich opracowaniach, komentarzach, artykułach oraz raportach poruszają najważniejsze tematy oraz problemy odnoszące się do polskiego społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie komentując zasadność różnych rozwiązań oraz przedstawiając liczne propozycje zmian i usprawnień.

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz. Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich służy szeroką ofertą opracowań wspierających wybieranie najważniejszych kierunków zmian, w szczególności na terenie województwa pomorskiego.

Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów

Celem, który przyświecał nam w trakcie realizacji projektu, było zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom tzw. trzeciego sektora. Nasze wspólne doświadczenia wskazują, że dzięki podniesieniu kompetencji swoich przedstawicieli/lek, organizacje pozarządowe mają szanse wzmocnić potencjał merytoryczny i wizerunkowy, stając się bardziej rzetelnym partnerem dla administracji na szczeblu krajowym i regionalnym.

czytaj więcej

Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie

Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w projektowaniu na nowo konsultacji społecznych w danym obszarze. Przede wszystkim jest analizą danych ilościowych z badania, które zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby pozyskać możliwie szeroką wiedzę na temat problemów wokół wycen szkód wyrządzanych rolnikom przez dzikie zwierzęta.

czytaj więcej

Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań

W raporcie przedstawiamy zarówno perspektywę NGO i samorządów. Przeprowadziliśmy analizę dokumentów współpracy samorządów z NGO w 6 rejonach pomorskich. Raport dotyka odmiennych perspektyw funkcjonowania organizacji realizujących różne strategie i modele działania. Oddaliśmy też głos ekspertom pracującym na rzecz stabilizacji zatrudnienia i poprosiliśmy ich o komentarze.

czytaj więcej

Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie aktywności obywatelskiej osób będących członkami Rad Organizacji Pozarządowych w województwie pomorskim. Z założenia ROP to organ doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb jednostki administracyjnej, przy której działa. Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy ich obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w dalszym funkcjonowaniu Rad Organizacji Pozarządowych na Pomorzu.

czytaj więcej

Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie aktywności obywatelskiej osób będących członkami Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie pomorskim. Z założenia RDPP to organ doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb jednostki administracyjnej, przy której działa. Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy ich obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w dalszym funkcjonowaniu Rad Działalności Pożytku Publicznego na Pomorzu.

czytaj więcej

Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania

To pierwsze tego typu badanie zbierające możliwie kompleksowo wiedzę o strukturze zmian finansowych środków planowanych na współpracę JST z sektorem społecznym przed pandemią (programy współpracy na 2020 r. były najczęściej przyjmowane pod koniec 2019 r.) oraz w jej trakcie (analogicznie programy współpracy na 2021 r. były przyjmowane pod koniec 2020 r.). Nowatorskie jest również to, że w badaniu zastosowano wskaźnik inflacji i uwzględniono go w strukturze zmian finansowych w ramach współpracy samorządów i organizacji pozarządowych.

czytaj więcej