Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Publikacje

Eksperci PPBO w swoich opracowaniach, komentarzach, artykułach oraz raportach poruszają najważniejsze tematy oraz problemy odnoszące się do polskiego społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie komentując zasadność różnych rozwiązań oraz przedstawiając liczne propozycje zmian i usprawnień.

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz. Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich służy szeroką ofertą opracowań wspierających wybieranie najważniejszych kierunków zmian, w szczególności na terenie województwa pomorskiego.

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – pod tym hasłem rozumiemy procesy konsultacji społecznych dokumentów planistycznych takich jak: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania czy gminnych programów rewitalizacji.

czytaj więcej

Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej

W grudniu 2023 r. zakończył się II etap procesu konsultacyjnego nad powstającym właśnie Masterplanem dla dzielnicy Piecki-Migowo w Gdańsku.
Dokument powstaje pod okiem Architekta Miasta Gdańska profesora Piotra Lorensa we współpracy z innymi jednostkami miejskimi i wydziałami Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, w tym: Biurem Rozwoju Gdańska, Wydziałem Rozwoju Społecznego, Biurem ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, a także we współpracy z Radą Dzielnicy Piecki-Migowo. Facylitatorem spotkań jest Przemysław Kluz, a projektantami Masterplanu – architekci z pracowni Graph31.

czytaj więcej

Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych

Celem, który przyświecał nam w trakcie realizacji projektu, było zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom tzw. trzeciego sektora. Nasze wspólne doświadczenia wskazują, że dzięki podniesieniu kompetencji swoich przedstawicieli/lek, organizacje pozarządowe mają szanse wzmocnić potencjał merytoryczny i wizerunkowy, stając się bardziej rzetelnym partnerem dla administracji na szczeblu krajowym i regionalnym.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zestawienie podmiotów uprawnionych do inicjowania procesu konsultacji społecznych lub
uprawnionych do składania wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zakresów przedmiotowych konsultacji, form konsultacji, sposobów procedowania wniosków i uprawnień wnioskodawców po złożeniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji. 

czytaj więcej

Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie

Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w projektowaniu na nowo konsultacji społecznych w danym obszarze. Przede wszystkim jest analizą danych ilościowych z badania, które zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby pozyskać możliwie szeroką wiedzę na temat problemów wokół wycen szkód wyrządzanych rolnikom przez dzikie zwierzęta.

czytaj więcej

Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań

W raporcie przedstawiamy zarówno perspektywę NGO i samorządów. Przeprowadziliśmy analizę dokumentów współpracy samorządów z NGO w 6 rejonach pomorskich. Raport dotyka odmiennych perspektyw funkcjonowania organizacji realizujących różne strategie i modele działania. Oddaliśmy też głos ekspertom pracującym na rzecz stabilizacji zatrudnienia i poprosiliśmy ich o komentarze.

czytaj więcej