Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Publikacje

Eksperci PPBO w swoich opracowaniach, komentarzach, artykułach oraz raportach poruszają najważniejsze tematy oraz problemy odnoszące się do polskiego społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie komentując zasadność różnych rozwiązań oraz przedstawiając liczne propozycje zmian i usprawnień.

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz. Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich służy szeroką ofertą opracowań wspierających wybieranie najważniejszych kierunków zmian, w szczególności na terenie województwa pomorskiego.

Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań

Badania zostały przeprowadzone w 2008 roku w celu lepszego poznania oraz rozumienia ówczesnego III sektora. Zostały wykonane przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Badaniem zostało objętych 550 organizacji pozarządowych z Pomorza.

czytaj więcej

NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać

Publikacja to zbiór pytań i odpowiedzi, które pozwolą Wam wyjść stopniowo z wiedzowej mgły i śmiało popędzić autostradą trzeciego sektora. Chcemy to zrobić łagodnie i z troską. By Was zachęcić, a nie zniechęcić do podejmowania inicjatyw społecznych. Publikacja skupia się i omawia najważniejsze treści stanowiące bazę i esencję sektora. Każdy z autorów miał za zadanie pisać do Was tak, jakbyście niczego o organizacjach pozarządowych i o danym zagadnieniu nie wiedzieli.

czytaj więcej

Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim

Niniejsze badanie wolontariatu młodzieży szkolnej w województwie pomorskim zostało przeprowadzone w ramach działań Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich. Jest to element szerszego badania pomorskiego wolontariatu.
Badanie przeprowadzono metodą ankiety elektronicznej w okresie od sierpnia do października 2021 roku.
Udział w nim wzięło 807 uczniów i uczennic z województwa pomorskiego.

czytaj więcej

Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście

Niniejsza ekspertyza ma na celu przedstawienie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu w odniesieniu do funkcjonujących w tych miastach Budżetów Obywatelskich. Jest to pierwsze tego typu zbiorcze opracowanie łączące informacje zebrane w ramach badania jakościowego z danymi pochodzącymi ze źródeł zastanych, dotyczących frekwencji mieszkańców Trójmiasta w Budżecie
Obywatelskim oraz rozwoju poszczególnych budżetów w Gdańsku, Gdyni
i Sopocie.

czytaj więcej

Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku

Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się na początku 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa sars-cov-2, postawiła przed nami wszystkimi wiele nieplanowanych wyzwań. Z jednej strony towarzyszył nam stan podwyższonej gotowości do podejmowania rozmaitych działań ratunkowych, z drugiej jednak nieobce było nam poczucie bezradności wobec nieznanego dotąd zagrożenia, a co za tym idzie — słabego rozpoznania możliwości przeciwdziałania tej sytuacji.

czytaj więcej

Nieprzypadkowo aktywni

Badanie zostało przeprowadzone metodą case study – przyjrzeliśmy się dziesięciu przykładom spontanicznych reakcji sektora obywatelskiego na pandemię koronawirusa. Naszym celem było również rozpoznanie uwarunkowań podejmowania takich działań oraz zasobów, jakie NGO-sy mogły zaangażować w walkę z pandemią.

czytaj więcej