Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście

Niniejsza ekspertyza ma na celu przedstawienie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu w odniesieniu do funkcjonujących w tych miastach Budżetów Obywatelskich. Jest to pierwsze tego typu zbiorcze opracowanie łączące informacje i dane ze źródeł zastanych, dotyczących zarówno frekwencji mieszkańców Trójmiasta w Budżecie Obywatelskim, jak i rozwoju poszczególnych budżetów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz informacje zebrane w ramach badania jakościowego wśród mieszkańców

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście

Metodologia poniższego opracowania opiera się, w pierwszej jego części,
na analizie danych zastanych, tj. dostępnych danych statystycznych, opracowań oraz raportów rządowych i instytucji podległych (np. raport Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu; raport z kontroli Najwyższej Izby Kontroli), dokumentów prawnych (Dz. U. 2018, poz.140 ), raportów i opracowań organizacji pozarządowych, w których sferze zainteresowań pozostają kwestie związane z Budżetem Obywatelskim, informacji zawartych na stronach internetowych Urzędów Miast poświęconych Budżetowi Obywatelskiemu, publikacji naukowych i publicystycznych oraz doniesień prasowych.

Zebrane informacje uzupełnione zostały o badanie jakościowe, w ramach którego przeprowadzono trzy indywidualne wywiady telefoniczne z urzędnikami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Budżetów Obywatelskich w poszczególnych miastach (Gdańsku, Gdyni i Sopocie) oraz posiadających wiedzę na temat specyfiki i realizacji tych Budżetów w poszczególnych latach. Wywiady przeprowadzono w styczniu 2021 i dodatkowo uzupełniono w marcu 2021. W ramach badania jakościowego przeprowadzono również trzy wywiady grupowe FGI (Focus Group Interview), które zrealizowane zostały 5 i 6 lutego 2021, za pośrednictwem bezpłatnej platformy do komunikowania online audio i video (jitsi) z trzema grupami mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu (po dwóch przedstawicieli z każdego miasta), wybranymi zgodnie ze stopniem ich zaangażowania w Budżet Obywatelski. Pierwszy wywiad grupowy przeprowadzony został z mieszkańcami Trójmiasta, którzy nigdy nie głosowali w Budżecie Obywatelskim, druga grupa respondentów składała się z osób regularnie głosujących na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego, natomiast trzecia grupa zaproszonych do badania osób reprezentowała wnioskodawców do Budżetów Obywatelskich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.
Każde ze spotkań trwało 90 minut i prowadzone było z udziałem moderatorki według wcześniej ustalonego scenariusza badania, przygotowanego dla każdej z grup odrębnie, tak aby uwzględnić specyfikę grupy i uzyskać adekwatne do badanego tematu informacje i opinie.

Autor:
dr Magdalena Muszel
Korekta i redakcja:
Natalia Stepka
Współpraca i konsultacje:
Łukasz Samborski
Rok Publikacji:
2021

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej
Biogram autora: