Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie

Niniejszy raport ma na celu eksplorację problemu szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta na terenach uprawnych powiatu kartuskiego. Motywacją do przeprowadzenia badania była obserwacja własna prezesa „Stowarzyszenia Rolnik” Jana Smentocha, który sam jest właścicielem pól uprawnych w powiecie i od wielu lat boryka się z problemem szkodliwości dzikiej zwierzyny na uprawy własne. Stowarzyszenie zostało zawiązane w 2020 roku, aby działać na rzecz ochrony pól przed nadmierną populacją dzikich zwierząt, systematycznie niszczących uprawy oraz na rzecz rolników ponoszących szkody łowieckie.

Jan Smentoch, prezes „Stowarzyszenia Rolnik”, cały czas szuka rozwiązań w kierunku działania na rzecz ochrony pól uprawnych przed dziką zwierzyną, a także na rzecz racjonalnego kształtowania środowiska i zrównoważonego rozwoju. Według obserwacji prezesa stowarzyszenia, rolnicy w powiecie kartuskim mają spore problemy z uzyskiwaniem odszkodowań za szkody łowieckie w wysokości odpowiadającej faktycznym stratom.

W ramach funduszu Akumulator Społeczny powstało na zlecenie „Stowarzyszenia Rolnik”, badanie, którego celem miała być weryfikacja wiedzy na temat szkodliwości działania dzikich zwierząt na uprawy w powiecie kartuskim. Narzędzie badawcze miało pomóc w uzyskaniu informacji ilościowych na temat wysokości i rodzaju szkód, ale także miało pomóc w analizie problemów dotyczących możliwości dochodzenia odszkodowań. Ponadto już na etapie projektowania narzędzia badawczego zwrócono uwagę na konieczność weryfikacji wiedzy rolników dotyczącej oceny szkód i następstw prawnych związanych z szkodami wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych oraz ich wycen przez Koła Łowieckie.

Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w projektowaniu na nowo konsultacji społecznych w danym obszarze. Przede wszystkim jest analizą danych ilościowych z badania, które zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby pozyskać możliwie szeroką wiedzę na temat problemów wokół wycen szkód wyrządzanych rolnikom przez dzikie zwierzęta.

W rozdziale pierwszym, następującym po części metodologicznej, przedstawiona została analiza danych opracowana na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych wśród rolników. W poszczególnych podrozdziałach przedstawione zostały dane statystyczne wraz z ich analizą i wnioskami z niej płynącymi.

Druga część przedstawia wyniki badań ilościowych zebranych od jednostek samorządu terytorialnego z powiatu. Analogicznie dane statystyczne opatrzono w nim komentarzami a po części analitycznej wskazano na wnioski z niej płynące.

Trzecia część przedstawia wyniki badań ilościowych zebranych od organizacji pozarządowych z powiatu. Przedstawiono w niej dane statystyczne wraz z komentarzem.
Czwarta część to analiza porównawcza wyników zaprezentowanych w trzech pierwszych częściach raportu.

Raport zakończony jest krótkim, ogólnym podsumowaniem wszystkich zebranych wniosków i rekomendacji.

Twórcy publikacji składają podziękowania sołtysom z powiatu kartuskiego oraz pracownikom Biura ARMiR w Kartuzach za rozpowszechnianie badań wśród rolników i pomoc w zebraniu danych.

 

Opracowanie merytoryczne:
Marta Dietrich
Opracowanie graficzne:
Klara Mirecka
Opracowanie redakcyjne:
Marta Dietrich, Jan Smentoch
Wolontaryjne opracowanie digitalizacji ankiet:
Oskar Jaworski