Współpraca międzysektorowa poprawi jakość życia mieszkańców

Czytaj więcej
WPISY | Aktualności

Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców

W dniu 3 kwietnia rozpoczął się III Samorządowy Kongres Finansowy (SKF) zorganizowany w ramach projektu LocalTrends. Wystąpienia otwierające wygłosili Leszek Bonna, wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania oraz Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu. Fundacja RC była Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia. Wysłannik Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich uczestniczyli przysłuchiwali się debatom wystąpieniom oraz rozmawiał o możliwościach współpracy w ramach dialogu międzysektorowego. 

Poznaj program i założenia wydarzenia: https://fundacjarc.org.pl/samorzadowy-kongres-finansowy-w-sopocie-o-przyszlosci-miast-i-gmin-w-polsce/

Wnioski podsumowujące – źródło Businessinsider.com

Wnioski z pierwszego dnia Samorządowego Kongresu Finansowego dotyczą różnych aspektów funkcjonowania samorządów. Po pierwsze, uczestnicy podkreślali potrzebę otwartej debaty na temat współpracy między samorządami a rządem oraz adaptacji samorządów do oczekiwań mieszkańców i zmieniających się warunków w miastach. Zwrócili również uwagę na rosnącą biedę zarówno wśród mieszkańców, jak i samorządów, co wymaga szczerzej dyskusji na temat finansów publicznych i domowych.

Po drugie, ważnym problemem jest brak zaufania między rządem a samorządami oraz konieczność współpracy dla dobra mieszkańców. W tym kontekście potrzebna jest budowa nowego systemu finansowania zadań samorządowych i dyskusji na temat decentralizacji. Istotnym zagadnieniem jest też problem inflacji i wzrostu płac minimalnych wpływających na wynagrodzenia w samorządzie, a także rosnący exodus młodych osób opuszczających małe ojczyzny w poszukiwaniu lepszych możliwości.

W ramach debaty „Powrót centralizacji. Indeks relacji rząd – samorząd” mogliśmy dowiedzieć się, co eksperci myślą o centralizacji. Joanna Wons-Kleta, wójt gminy Pawonków na Śląsku, zauważyła, że centralizacja władzy jest krocząca i wynika z potrzeby wsparcia się samorządów. – Ostatnie wydarzenia, takie jak pandemia i wojna, pokazały, że samorządy są kluczowe w radzeniu sobie z problemami, a problemy te pojawiają się także na poziomie lokalnym – mówiła. Z kolei Jakub Banaszek, prezydent Miasta Chełm, prezes Stowarzyszenia Prezydentów Miast Polskich P.R.O., dodał, że kluczem do sukcesu “jest zrozumienie zarówno rządowej, jak i samorządowej perspektywy. – Samorządy mają coraz więcej zadań do realizacji, ale mają mniejszy wpływ na swoje kompetencje. Konieczna jest zatem dobra współpraca między samorządami a administracją rządową” 

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, współprzewodniczący zespołu ds. systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zwrócił jeszcze uwagę na problemy, jakie pojawiły się w związku ze zmianami w opłatach za wodę i kanalizację. — Duże miasta i gminy straciły na tych zmianach, a koszty inwestycji i wydatki bieżące rosną. Utrata kompetencji w tym zakresie może grozić utratą płynności spółek wodnych. Konieczne jest zatem dopasowanie algorytmu do utraconych dochodów i poszukiwanie sposobów na zapewnienie płynności finansowej dla spółek wodnych — tłumaczył.

Uczestnicy kongresu zgodzili się co do konieczności współpracy między rządem, samorządami i innymi instytucjami w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zabezpieczenia finansowego samorządów. Ważnym elementem tej współpracy jest rozwijanie infrastruktury teletechnicznej, która przyciąga inwestorów i wpływa na jakość życia mieszkańców. Dostęp do mieszkań, jakość usług publicznych i współpraca z inwestorami są kluczowe dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionów.

W ramach Local Trends przeprowadziliśmy również Scenę Dobrych Praktyk, gdzie rozmawialiśmy o pozyskiwaniu środków na realizację projektów środowiskowych i klimatycznych w ramach programu LIFE na przykładzie Wielkopolski Wschodniej. Ponadto zorganizowane zostało Forum Młodych – sesje na tematy „Młodzieżowy budżet obywatelski – zarządzanie finansami względem potrzeb” oraz „Pojedź samochodem – o upadku przewozów autobusowych i jak mu zaradzić?” w ramach Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu.

Czytaj cały artykuł: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/

Galeria zdjęć: https://localtrends.pl/galerie/local-trends-samorzadowy-kongres-finansowy-2023-dzien-i/ 

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej