Wolontariat młodych w województwie pomorskim

Wolontariat to dobrowolne, świadome, nieodpłatne angażowanie się w pracę na rzecz innych.
Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych, wykraczając poza więzi koleżeńskorodzinne.

Niniejsze badanie wolontariatu młodzieży szkolnej w województwie pomorskim zostało przeprowadzone w ramach działań Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich. Jest to element szerszego badania pomorskiego wolontariatu. Badanie przeprowadzono metodą ankiety elektronicznej, udział w nim wzięło 807 uczniów i uczennic z województwa pomorskiego.

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim

Badanie wolontariatu młodzieży szkolnej w województwie pomorskim zostało przeprowadzone w ramach działań Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich. Jest to element szerszego badania pomorskiego wolontariatu prowadzonego w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Wykonawcą badania i autorką raportu jest Alicja Zajączkowska, badaczka społeczna i ewaluatorka, prezeska zarządu PrePost Consulting sp. z o.o.
Badanie przeprowadzono metodą ankiety elektronicznej w okresie od sierpnia do października 2021 roku.
Link do ankiety: www.prepost.pl/wolontariatszkolny

Zaproszenie do udziału w badaniu zostało skierowane do organizacji pozarządowych zajmujących się wolontariatem oraz instytucji, które rozwijają wolontariat w swoich strukturach, a także do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie pomorskim.

Drogą mailową przeprowadzono dwukrotną wysyłkę zaproszenia do udziału w badaniu do 1150 szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie pomorskim (dane adresowe pozyskano z bazy Systemu
Informacji Oświatowej 2021 – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych).
W ramach badania ilościowego pozyskano odpowiedzi od 807 respondentów – uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

Ponieważ uzyskana próba nie była próbą losową i reprezentatywną dla ogółu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie pomorskim, nie można opisanych wyników uogólniać na całą populację.

Autor:
Alicja Zajączkowska
Korekta i redakcja:
Aleksandra Klimkowska
Współpraca:
Łukasz Samborski
Rok Publikacji:
2021