Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do Rad Działalności Pożytku Publicznego w Województwie Pomorskim

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie aktywności obywatelskiej osób będących członkami Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie pomorskim. Z założenia RDPP to organ doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb jednostki administracyjnej, przy której działa. Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy ich obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w dalszym funkcjonowaniu Rad Działalności Pożytku Publicznego na Pomorzu. Jest to pierwsze tego typu zbiorcze opracowanie łączące zarówno informacje z danych zastanych dotyczące ogólnej sytuacji Rad Pożytku Publicznego jak i informacje zebrane w ramach badań jakościowych i ilościowych.

W rozdziale pierwszym, następującym po części metodologicznej, przedstawione zostały kwestie dotyczące definiowania Rad Pożytku Publicznego, ich osadzenia w systemie prawnym w Polsce, oraz dylematów związanych z ich dotychczasowym rozwojem włączając ich funkcjonowanie w czasach pandemii Covid-19.

Rozdział drugi to analiza danych zastanych oraz badań ilościowych W poszczególnych podrozdziałach przedstawione zostały zarówno dane statystyczne, jak i informacje oraz zebrane podczas wywiadów ankietowych z osobami, które są członkami Rady Pożytku Publicznego z ramienia urzędu lub organizacji.

Trzecia część raportu przedstawia wyniki badań jakościowych, zrealizowanych w formie dwóch wywiadów grupowych (FGI) z urzędnikami i przedstawicielami organizacji, którzy są członkami Rad Pożytku Publicznego oraz najważniejszych wypowiedzi i wniosków z 3 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI).

 

Opracowanie:
Maria Witecka-Wiese

Artykuły powiązane:
Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja. Wnioski z badań na temat kondycji lokalnych mediów Powstał Narzędziownik Gdańskich Partycypacji Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” już dostępny do pobrania Partycypacja w planowaniu przestrzennym – jakie zmiany niesie ze sobą nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Dlaczego standardy organizacji wsparcia są ważne w III sektorze? Rzecznictwo. Czym jest, z czym to się je i dlaczego warto. Masterplan Piecki-Migowo, czyli plan w wersji mistrzowskiej Raport w sprawie stosowania trybu wnioskowego w przedmiocie przeprowadzania konsultacji publicznych Konsultacje społeczne w ośrodkach miejskich. Analiza obejmująca stan prawny. Seminarium w ramach III Pomorskiego Forum Animacji Społecznej Gdańskie Forum Partycypacji po raz pierwszy Local Trends 2023 – współpraca międzysektorowa, by poprawić jakość życia mieszkańców Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów Obraz szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w odniesieniu do Powiatu Kartuskiego | Badanie Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze | Raport z badań Raport z Badania Rad Organizacji Pozarządowych w Województwie Pomorskim Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. | Raport z badania Trzeci sektor w województwie pomorskim a rozwój ekonomii społecznej | Raport z badań NGO dla opornych – 100 odpowiedzi, które musisz poznać Być think tankiem obywatelskim. Propozycje programowe dla Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie Wolontariat młodych w województwie pomorskim Konferencja: Aktywność Obywatelska Lokalnie. Nowy Rozdział? Badanie Aktywność Obywatelska w Trójmieście Nieprzypadkowo aktywni – Studium Przypadku Nieprzypadkowo aktywni Inauguracja Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich Badanie pomorskiego III sektora 2018 Pomorskie NGO w obliczu COVID-19 Współczesne wyzwania animacji społecznej
Biogram autora: