Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do Rad Działalności Pożytku Publicznego w Województwie Pomorskim

Czytaj więcej
WPISY | Publikacje

Badanie aktywności obywatelskiej w odniesieniu do RDPP w Województwie Pomorskim

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie aktywności obywatelskiej osób będących członkami Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie pomorskim. Z założenia RDPP to organ doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb jednostki administracyjnej, przy której działa. Niniejszy raport jest zarówno próbą diagnozy ich obecnej sytuacji jak i zestawieniem wniosków i rekomendacji, które mogą okazać się bardzo pomocne w dalszym funkcjonowaniu Rad Działalności Pożytku Publicznego na Pomorzu. Jest to pierwsze tego typu zbiorcze opracowanie łączące zarówno informacje z danych zastanych dotyczące ogólnej sytuacji Rad Pożytku Publicznego jak i informacje zebrane w ramach badań jakościowych i ilościowych.

W rozdziale pierwszym, następującym po części metodologicznej, przedstawione zostały kwestie dotyczące definiowania Rad Pożytku Publicznego, ich osadzenia w systemie prawnym w Polsce, oraz dylematów związanych z ich dotychczasowym rozwojem włączając ich funkcjonowanie w czasach pandemii Covid-19.

Rozdział drugi to analiza danych zastanych oraz badań ilościowych W poszczególnych podrozdziałach przedstawione zostały zarówno dane statystyczne, jak i informacje oraz zebrane podczas wywiadów ankietowych z osobami, które są członkami Rady Pożytku Publicznego z ramienia urzędu lub organizacji.

Trzecia część raportu przedstawia wyniki badań jakościowych, zrealizowanych w formie dwóch wywiadów grupowych (FGI) z urzędnikami i przedstawicielami organizacji, którzy są członkami Rad Pożytku Publicznego oraz najważniejszych wypowiedzi i wniosków z 3 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI).

 

Opracowanie:
Maria Witecka-Wiese