Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz.

Czytaj więcej

Publikacje

Eksperci PPBO w swoich opracowaniach, komentarzach, artykułach oraz raportach poruszają najważniejsze tematy oraz problemy odnoszące się do polskiego społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie komentując zasadność różnych rozwiązań oraz przedstawiając liczne propozycje zmian i usprawnień.

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz. Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich służy szeroką ofertą opracowań wspierających wybieranie najważniejszych kierunków zmian, w szczególności na terenie województwa pomorskiego.

Badanie pomorskiego III sektora 2018

Przedstawiono w badaniu podstawowe informacje na temat pomorskich organizacji (status, wiek, oddziały, obszary działania i odbiorcy), a podjęto również pogłębioną analizę personelu organizacji, uwzględniając informacje na temat członków zarządu, członków stowarzyszeń, pracowników płatnych oraz wolontariuszy w sektorze. Dalsza część opracowania w części ilościowej poświęcona jest nakreśleniu sytuacji i stabilności finansowej organizacji.

czytaj więcej

Pomorskie NGO w obliczu COVID-19

Sektor pozarządowy na Pomorzu niejako „z marszu” zaangażował się w walkę z pandemią i jej skutkami w sposób widoczny i jednoznaczny zwiększając, tak potrzebne w tym newralgicznym momencie, zaangażowanie i mobilizację społeczną wokół pomocy najbardziej potrzebującym w duchu „Solidarności”. Setki tysięcy uszytych maseczek, dziesiątki wolontariuszy dostarczających jedzenie i środki dezynfekcji lub pomagających w domach pomocy społecznych czy hospicjach, setki ludzi pomagających w nauce on-line to tylko niektóre spośród przykładów zaangażowania społecznego, ukazującego wrażliwość społeczną mieszkańców Pomorza wobec wyzwań trudnego, kryzysowego czasu.

czytaj więcej

Współczesne wyzwania animacji społecznej

W raporcie przedstawiamy zarówno perspektywę NGO i samorządów. Przeprowadziliśmy analizę dokumentów współpracy samorządów z NGO w 6 rejonach pomorskich. Raport dotyka odmiennych perspektyw funkcjonowania organizacji realizujących różne strategie i modele działania. Oddaliśmy też głos ekspertom pracującym na rzecz stabilizacji zatrudnienia i poprosiliśmy ich o komentarze.

czytaj więcej